Check out all the new 10 Year Birthday Stickers. Happy Birthday CS:GO!

Skin Quality Steam Logo Price Steam Logo Listings Steam Logo Median Steam Logo Volume BitSkins Logo Price
StatTrak Factory New $978.25 13 $896.49 2 $708.15
StatTrak Minimal Wear $1,035.32 3
Factory New $875.77 29 $866.04 5 $695.00
Minimal Wear $1,083.31 4 $688.47

Phase 1

Finish Catalog #418

Karambit Doppler Phase 1

Phase 2

Finish Catalog #419

Karambit Doppler Phase 2

Phase 3

Finish Catalog #420

Karambit Doppler Phase 3

Phase 4

Finish Catalog #421

Karambit Doppler Phase 4

Ruby

Finish Catalog #415

Karambit Doppler Ruby

Sapphire

Finish Catalog #416

Karambit Doppler Sapphire

Black Pearl

Finish Catalog #417

Karambit Doppler Black Pearl
Go to top of page