Skin Quality Steam icon Price Steam icon Listings Steam icon Median Steam icon Volume BitSkins icon Price CS:GO key icon Keys
StatTrak Factory New $328.71 10 $250.00 116 Keys
StatTrak Minimal Wear
Factory New $193.50 21 $245.59 6 $114.28 68 Keys
Minimal Wear $218.09 1 $200.00 77 Keys

Phase 1

Finish Catalog #418

Navaja Knife Doppler Phase 1

Phase 2

Finish Catalog #419

Navaja Knife Doppler Phase 2

Phase 3

Finish Catalog #420

Navaja Knife Doppler Phase 3

Phase 4

Finish Catalog #421

Navaja Knife Doppler Phase 4

Ruby

Finish Catalog #415

Navaja Knife Doppler Ruby

Sapphire

Finish Catalog #416

Navaja Knife Doppler Sapphire

Black Pearl

Finish Catalog #417

Navaja Knife Doppler Black Pearl
Go to top of page